صفحه اصلیمحصولاترزین های آلکیدیآلکید رزین های بلند روغنالکید AF–1170–TR70

الکید AF–1170–TR70

MEDIUM SOYA- TUNG OIL  ALKYD RESIN

AF – 1170 – TR70

خواص و موارد مصرف:

AF-1170-TR70 یک رزین متوسط روغن بر پایه اسید چرب سویا و روغن تانگ و رزینهای اصلاح کننده می باشد که سرعت خشک شدن آن خوب بوده و دارای مقاومت خوبی نسبت به آب و مواد پاک کننده است. با توجه به استحکام و انعطاف پذیری و سازگاری با رزینهای کلرینیتورابر (کائوچوکلره) عمدتاً به همراه این رزینها در رنگهای ترافیکی مصرف می گردد.

مشخصات رزین:

درصد مواد جامد

 

طول روغن

حدود 46

نوع الکل مصرفی

گلیسیرین و پنتا تری تول

ارزش اسیدی

10-6

رنگ حداکثر(گاردنر)

6-4

حلال

زایلین و تولوئن

ویسکوزیته در  (استوک)

110-55

دانسیته

1010

 

فرمول پایه، رنگ ترافیکی سفید:

10

D.O.P

180

AF-1170-TR70

90

Ethy Acetate

140

Tio2

25

MIBK

20

Al Silicate

80

Xylene

280

CaCa3

 

 

20

Benton Paste (10%)

 

 

75

Chlorinated Rubber

Total 1000 kg

 

 

 

بازگشت به بالا